Stavební provoz II.

číslo

hodiny

Obsah hodiny

Doplňující informace

1.

Úvod – obsah a význam předmětu

 

1. Základy geodézie

2.

Geodézie jako obor

 

3.

Tvar a rozměr Země

 

4.

Délkové a plošné měrové jednotky

 

5.

Úhlové měrové jednotky

 

6.

Opakování/výpočty

 

7.

Měřičské pomůcky – přehled

 

8.

Olovnice, dostřeďovače, pentagon

 

9.

Pásma, výtyčky

 

10.

Libely

 

11.

Teodolit

 

12.

Optické prvky

 

13.

Optické systémy

 

14.

Měřičské a geodetické body

 

15.

Bodová pole a sítě

 

16.

Výšková pole a sítě

 

17.

Stabilizace bodů

 

18.

Signalizace bodů

 

19.

Měřičské chyby

 

20.

Měření délek

 

21.

Postup měření pásmem

 

22.

Chyby při měření pásmem

 

23.

Jednoduché vytyčovací úlohy

 

24.

Vytyčení přímky

 

25.

Prodloužení přímky

 

26.

Vytyčení rovnoběžky

 

27.

Vytyčení kolmice

 

28.

Praktické cvičení v terénu

 

29.

Praktické cvičení v terénu

 

30.

Příprava geodetických přístrojů

 

31.

Urovnání přístroje

 

32.

Praktické cvičení ve třídě

 

33.

Praktické cvičení ve třídě

 

34.

Měření výšek

 

35.

Nivelační přístroje a pomůcky

 

36.

Čtení na lati

 

37.

Geometrická nivelace ze středu

 

38.

Měřičský postup, zápisník

 

39.

Plošná nivelace

 

40.

Vytyčování staveb

 

41.

Zaměřování staveb

 

42.

Praktické cvičení v terénu

 

43.

Praktické cvičení v terénu

 

44.

Katastr nemovitostí (KN)

 

45.

Mapy KN

 

46.

Poskytování údajů z KN

 

47.

Opakování

 

48.

Opakování

 

2. Příprava a realizace staveb

49.

Materiálně technické zásobování

 

50.

Skladování a evidence materiálu

 

51.

Inventarizace

 

52.

Mechanizace a doprava

 

53.

Řízení provozu stavebních strojů

 

54.

Opakování

 

55.

Požární bezpečnost staveb

 

56.

Termíny a definice

 

57.

Odstupy, únikové cesty

 

58.

Stupně požární bezpečnosti

 

59.

Požární prevence na stavbách

 

60.

Bezpečnost práce při stavebních pracích

 

61.

Výklad pojmů, povinnosti dodavatele a pracovníků

 

62.

Staveniště – pracoviště, komunikace

 

63.

Zajištění otvorů a výkopů

 

64.

Zednické, betonářské a montážní práce

 

65.

Práce ve výškách, bourání, obsluha strojů

 

66.

Opakování

 

67.

Příprava a realizace staveb

 

68.

Organizační zajištění výstavby

 

69.

Tradiční dodavatelský systém

 

70.

Dodavatelský systém jednoho dodavatele

 

71.

Dodavatelský systém BOT

 

72.

Inženýring

 

73.

Příprava dodavatele stavby

 

74.

Nabídková příprava

 

75.

Předvýrobní příprava

 

76.

Výrobní příprava stavby

 

77.

Vedení stavby

 

78.

Plán organizace výstavby

 

79.

Časový plán staveb

 

80.

Časová analýza, předmět, účel

 

81.

Druhy časových plánů

 

82.

Harmonogram

 

83.

Harmonogram

 

84.

Cyklogram

 

85.

Cyklogram

 

86.

Síťový graf

 

87.

Síťový graf

 

88.

Lhůta výstavby

 

89.

Kritická cesta

 

90.

Samostatná tvorba harmonogramu

 

91.

Systém řízení jakosti ve firmě (ISO)

 

92.

Systém řízení jakosti ve firmě (ISO)

 

93.

Zařízení staveniště (ZS)

 

94.

BOZP na staveništi

 

95.

Objekty ZS

 

96.

Náklady na ZS

 

97.

Dimenzování objektů ZS

 

98.

Plocha ZS, hranice

 

99.

Spotřeba energií

 

100.

Koncepce a dokumentace ZS

 

101.

Projekt ZS – zadání

 

102.

Výkresy ZS

 

103.

Výkresy ZS

 

104.

Výrobní kalkulace

 

105.

Zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek

 

106.

Fakturace

 

107.

Záloha

 

108.

Splátkování

 

109.

Etapová faktura, konečná faktura

 

110.

Pozastávka

 

111.

Klasifikace stavební produkce (SKP)

 

112.

Správní řád

 

113.

Smluvní vztahy ve výstavbě

 

114.

Druhy smluv

 

115.

Ochrana ŽP

 

116.

Nakládání s odpady

 

3. Veřejné zakázky

117.

Definice veřejných zakázek

 

118.

Zadávání zakázek

 

119.

Zadávání veřejných zakázek

 

120.

Druhy veřejných zakázek

 

121.

Zadávací řízení

 

122.

Kontrola veřejných zakázek

 

123.

Souhrnné opakování

 

124.

Souhrnné opakování

 

125.

Souhrnné opakování

 

126.

Souhrnné opakování

 

127.

Souhrnné opakování

 

128.

Souhrnné opakování

 

 

 

 

Použitá a doporučená literatura

HÁNEK, Pavel a Petr KOZA. Geodezie pro SPŠ stavební. 3. přeprac. a rozš. vyd., V Sobotáles vyd. 2. Praha: Sobotáles, 2004. ISBN 80-86817-03-2.

JARSKÝ, Čeněk. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2003. Technologie staveb. ISBN 80-7204-282-3.